Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Zakon

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur.l.št.26/2014)

Povzetki

 • Pravice iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo
 • Pravice do družinskih prejemkov

Pravice po tem zakonu so vezane na otroka in jih lahko uveljavlja eden od obeh staršev.

 

Pravice iz zavarovanja

 • Dopust (materinski, očetovski, starševski)
  Nadomestilo (materinsko, očetovsko, starševsko nadomestilo za čas odmora za dojenje)
 • Pravica do krajšega delovnega časa in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva
 • Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru 4 ali več otrok
 • Starševski dopust, namenjen negi in varstvu po rojstvu otroka, se lahko podaljša za 90 dni (sicer 260 dni), če ta potrebuje posebno nego in varstvo na podlagi mnenja zdravniške komisije. (Zdravniške komisije so komisije, ki dajejo mnenja CSD oz. ministrstvu v postopkih za uveljavljanje pravic po tem zakonu.). Če je motnja v telesnem in duševnem razvoju oz. hujša bolezen otroka ugotovljena po uveljavitvi pravice do dopusta za nego in varstvo otroka, otrok pa še ni dopolnil 18 mesecev, lahko eden od staršev to pravico izkoristi v tem obdobju (dodatnih 90 dni dopusta)
 • Pravica staršev do krajšega delovnega časa (obsega najmanj polovično tedensko delovno obveznost) vključuje:
  Nega in varstvo do tretjega leta otrokove starosti oz. do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, v primeru dveh ali več otrok.
  Nega in varstvo zmerno ali težje gibalno oviranega otroka ali otroka z zmerno, težjo motnjo v duševnem razvoju, do 18. leta starosti
  V obeh primerih delodajalec zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni obveznosti, RS pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače. Ta pravica ne pripada, če je otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, kjer ima celodnevno oskrbo, razen če je celodnevna oskrba krajša od 30 dni v letu.

Pravica do družinskih prejemkov

 • Starševski dodatek
 • Pomoč ob rojstvu otroka
 • Otroški dodatek
 • Dodatek za veliko družino
 • Dodatek za nego otroka : Denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo in je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina zaradi nege in varstva takega otroka. Mesečna višina dodatka je 100 eur. Do višjega dodatka za nego otroka (200 eur) so upravičeni otroci s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju, težko ali funkcionalno težko gibalno ovirani otroci ter otroci z določenimi boleznimi iz Seznama težkih, kroničnih bolezni in stanj.
 • Delno plačilo za izgubljen dohodek (DPID): To je osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka, enako velja tudi v primeru dveh otrok z zmerno ali težjo motnjo v duševnem ali gibalnem razvoju. Mesečna višina je 734,15 eur. Krajši delovni čas pomeni, da prejme starš temu ustrezen sorazmerni del DPID.